2024-01-16 09:38Pressmeddelande

Eways förvärvar Bravida Charge

Eways x Bravida

Eways förvärvar Bravida Charge
 
For English, scroll down.

 

Bravida överlåter Bravida Charge, som erbjuder digitala lösningar inom fordonsladdning, övervakning, backendlösning och betaltjänst till Eways.

I en affär som täcker marknaderna i Sverige, Danmark och Finland tar laddoperatören Eways över drift, betaltjänst och skötsel av laddplatserna hos installatören Bravidas kunder. Totalt rör det sig om cirka 3 000 laddpunkter som ingår i överlåtelsen, och stärker Eways roll som ledande laddoperatör.

 

Magnus Hamerslag, Head of Division Growth Segments på Bravida kommenterar:

– Sedan starten har Bravida Charge vuxit och har idag laddpunkter runt om i hela Sverige, Danmark och Finland. Min bedömning är nu att Eways är rätt företag för att driva erbjudandet vidare och vara en fortsatt trygg partner för våra kunder. Jag är stolt över att vi på Bravida driver innovation och tar fram hållbara lösningar inom energioptimering och uppkopplade fastigheter. Det kommer vi fortsätta med samtidigt som vi är den självklara partnern inom installation och service.

Eways är idag Sveriges ledande oberoende laddoperatör med drygt 40 000 laddplatser, som tillsammans med Bravida ger kunderna framtidssäkra lösningar.

– Vi är mycket glada över detta förvärv och stolta över samarbetet med Bravida. Vi kommer tillsammans att ha ett attraktivt erbjudande för att möta ökande behov med en bra täckning på dessa marknader. Våra gemensamma kompetenser och erfarenheter skapar attraktiva lösningar som gör det lätt att köra elbil, säger Jörgen Synning, Chief Growth Officer på Eways.

-------------------------------------------------------
För mer information kontakta:
Jörgen Synning, Eways, jorgen.synning@eways.se +46 70 790 44 37

Liselotte Stray, Kommunikationschef Bravida, liselotte.stray@bravida.se +46 76 852 38 11


Om Bravida

Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa välfungerande och hållbara fastigheter. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 13 000 medarbetare och finns på cirka 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bravida.se

Om Eways
Eways är den ledande oberoende operatören av laddinfrastruktur för elbilar i Sverige. Vi underlättar för företag, kommuner och privatpersoner att köra elbil genom att leverera och drifta nyckelfärdiga laddningslösningar. Eways erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Med ca 110 medarbetare på ett 15-tal kontor möter vi ökande behov lokalt. www.eways.se

 

English:

Eways acquires Bravida Charge

Bravida transfers Bravida Charge, which offers digital solutions in electric vehicle charging, monitoring, backend solution and payment services to Eways.

In a deal that covers the markets in Sweden, Denmark and Finland, the chargepoint operator Eways takes over operation, payment service and maintenance of the charging points of the installer Bravida's customers. In total, there are approximately 3,000 charging points included in the transfer and strengthens Eways’ role as a leading chargepoint operator.

Magnus Hamerslag, Head of Division Growth Segments at Bravida comments:

- Since its inception, Bravida Charge has grown and today has charging points all over Sweden, Denmark and Finland. My assessment is now that Eways is the right company to push the offer further and be a continued reliable partner for our customers. I am proud that at Bravida we drive innovation and develop sustainable solutions in energy optimization and connected properties. We will continue with that while being the obvious partner in installation and service.

Eways is today Sweden's leading independent charging operator with more than 40,000 charging points, which together with Bravida provides customers with future-proof solutions.

- We are very happy about this acquisition and proud of the collaboration with Bravida. Together, we have an attractive offer to meet increasing demand with good coverage in these markets. Our shared skills and experience create attractive solutions that make it easy to drive an electric vehicle, says Jörgen Synning, Chief Growth Officer at Eways.

-------------------------------------------------------

For more information contact:

Jörgen Synning, Eways, jorgen.synning@eways.se +46 70 790 44 37

Liselotte Stray, Head of Communications Bravida, liselotte.stray@bravida.se +46 76 852 38 11

About Bravida

Good properties make a difference, that's why Bravida exists. As the Nordic region's leading supplier of comprehensive technical solutions within service and installation, we help our customers create well-functioning and sustainable properties. Bravida's long-term goal is to be climate neutral in the entire value chain by 2045. We have 13,000 employees and are located in approximately 180 locations in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Bravida's share is listed on Nasdaq Stockholm. www.bravida.se

About Eways

Eways is the leading independent operator of charging infrastructure for electric cars in Sweden. We make it easier for companies, municipalities, and private individuals to drive electric cars by delivering and operating turnkey charging solutions. Eways offers easy, fast and safe charging at home, at the workplace and in public places. With approximately 110 employees at around 15 offices, we meet increasing demands locally. www.eways.seOm Eways - El till alla bilar

Eways är den ledande oberoende laddoperatören i Sverige. Vi underlättar för både företag och privatpersoner att köra elbil genom att leverera och drifta nyckelfärdiga laddningslösningar. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vårt nätverk av laddpunkter växer snabbt och vi har över 40 000 uppkopplade laddplatser, varav cirka 5 000 publika, över hela Sverige. Vi vill vara en ledande kraft för att ställa om till det fossilfria samhället. Läs mer om oss på www.eways.se.


Kontaktpersoner

Niclas Sahlgren
VD
Niclas Sahlgren